?

Log in

No account? Create an account
Pambihirang ngiti yan, o. - Pambihirang Pambalot! [entries|archive|friends|userinfo]
Pambihirang Pambalot!

Kilalanin kami Ang Pambihirang Pambalot
Talaarawan Archive

Pambihirang ngiti yan, o. [Nov. 20th, 2006|06:21 am]
pambihiratalaga
[Ako ay |chipperchipper]

Photobucket - Video and Image Hosting
Masaya sina Loki at Basil dahil paborito nila ang Leche! Flan.*

*PAMBIHIRANG PAMBALOT
All rights reserved.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: draiard
2006-11-20 03:36 pm (UTC)
i have one of that! heheh
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ma_rubin
2006-11-25 05:51 am (UTC)

Whoa!

Kung ganyan kagaganda at kaliligaya ang mga image models mo, malalamang makakabenta talaga kayo! Wahahahaha.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pambihiratalaga
2007-02-10 03:37 am (UTC)

Oo nga naman.

Tumpak! Hee hee.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: idreamwalk
2006-11-28 02:53 pm (UTC)
what size is that? ahehe, sorry. ^___^
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pambihiratalaga
2006-11-28 09:29 pm (UTC)

baby tee ang suot ni Basil

Yung nasa picture po ay example ng aming baby tee. =)
(Reply) (Parent) (Thread)