?

Log in

No account? Create an account
Darating na ang Pambihirang Pambalot! - Pambihirang Pambalot! [entries|archive|friends|userinfo]
Pambihirang Pambalot!

Kilalanin kami Ang Pambihirang Pambalot
Talaarawan Archive

Darating na ang Pambihirang Pambalot! [Nov. 7th, 2006|09:18 am]
pambihiratalaga
[Tags|]
[Ako ay |excitedMalapit na!]

Ang Pambihirang Pambalot ay saplot para sa makabago at makabayang Pinoy.


Pambihira ang Pinoy!
Dahil sadyang pambihira ang ganda, yaman at kulay ng ating kultura, buhay at bansa, dapat lamang na ipakita at ipagmalaki ang mga ito!

Ang bawat disenyo ng Pambihirang Pambalot ay nilikha upang higit na mapahalagahan at mapagtibay ang ating pambansang pagkakakilanlan. Nakatatak sa bawat Pambihirang Pambalot ang mayaman at kakaibang kultura, kasaysayan, kaugalian at iba pa na bukod-tanging Pinoy.

Hangad ng Pambihirang Pambalot na higit na maipagmalaki ang sariling atin dahil talagang pambihira ang Pinoy!
LinkReply