?

Log in

No account? Create an account
Salamat sa inyo! - Pambihirang Pambalot! [entries|archive|friends|userinfo]
Pambihirang Pambalot!

Kilalanin kami Ang Pambihirang Pambalot
Talaarawan Archive

Salamat sa inyo! [Nov. 13th, 2006|06:50 am]
pambihiratalaga
[Tags|]
[Nasa ibayo ng |Pasig]
[Ako ay |Yehey!]

With the moderator's permission:

Maraming salamat sa mga pumunta sa Myx Mo 2006 at bumili ng Pambihirang Pambalot shirts!
Lubos kaming natuwa sa mga comments ninyo. Tulad ni Raymond at ang kanyang mga kaibigan, JC, Myx Mo production staff, salamat sa inyo!

Para sa mga taga-Laguna, simula sa Huwebes, Nobyembre 16, mabibili na ang Pambihirang Pambalot sa BOUTIQUE 101, Grove, Los Baños!

Antabay lang kayo kung saan mabibili ang Pambihirang Pambalot sa Metro Manila. Malapit nang maayos ang pag-uusap namin sa mga distributors dito :DPAMBIHIRANG PAMBALOT!
Limited Edition Shirts
Dahil pambihira ang Pinoy
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2006-11-20 03:42 am (UTC)
sino hahanapin ko to buy your shirts?
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-11-20 05:17 am (UTC)
Hello!

Kung sa Boutique 101 ka bibili, paki-tanong na lang yung nagbabantay sa shop. Our shirts are on display :)

Pero hindi ka nadadako sa Los Baños, you can text Maica at 0915.364.8060 or Anj at 0916.780.2705. We'll be posting our designs here once we're done with our registration papers and design copyright.
(Reply) (Parent) (Thread)